ประวัติความเป็นมา

ชมรมผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 11 ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อสร้างความสามัคคีประสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวกับธนาคารธุรกิจการเงินและการธนาคารทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นสื่อกลางที่ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก ตามสมควรแก่กรณี ช่วยเหลือการกุศลแก่สังคม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเสนอแนะแนวคิดและแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรแก่ธนาคาร

ปัจจุบัน ชมรมผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 11 ชมรมนี้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 11 เลขที่ 293 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 มีเวบไซต์คือ http://www.mgsb.net โดยมีสมาชิกประกอบด้วย พนักงานธนาคารออมสินที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ และผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค  สังกัดธนาคารออมสินภาค 11