ประวัติความเป็นมา

ชมรมผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 11   ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อสร้างความสามัคคีประสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก  ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวกับธนาคารธุรกิจการเงินและการธนาคารทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เป็นสื่อกลางที่ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก ตามสมควรแก่กรณี  ช่วยเหลือการกุศลแก่สังคม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเสนอแนะแนวคิดและแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรแก่ธนาคาร

ปัจจุบัน ชมรมผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 11 ชมรมนี้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 11 เลขที่ 293 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  มีเวบไซต์คือ http://www.mgsb.net โดยมีสมาชิกประกอบด้วย  พนักงานธนาคารออมสินที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สังกัดธนาคารออมสินภาค 11