เอกสารอ่านสอบเลื่อนระดับ 5 เป็น 6

สรุปอ่านสอบธุรกิจธนาคาร  โดย ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร (ปรับปรุง 28 เมษายน  2560)

แนวข้อสอบ โดย ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร (ปรับปรุง 28 เมษายน 2560)

สรุปอ่านสอบ  (ขอบคุณ คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์)

1.เรื่องเงินฝาก

2. เรื่องสลากออมสินพิเศษ

3. เรื่องกระแสรายวัน

4. เรื่องเช็คธนาคาร    [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]

5. ป้องกันและปราบปรามทุจริต

6. เรื่องประกันความเสี่ยง Teller + 5ส

7. เรื่อง AEC และ SEPA

8. การยืมเงินและการหักล้างยืมเงิน

9. ระเบียบ 554 ความเสี่ยง + หนังสือรับรองสินเชื่อ

10. ระเบียบ 579 Good Governance

11. สวัสดิการ วันลา พนักงาน

12. งานสารบรรณ

13. วินัยพนักงาน และเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน

14. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้

15. บทสรุปธุรกิจธนาคาร ( เชษชัย)

16. MyMo

17. PromptPay

18. บัตรเครดิต

19. สินเชื่อบัตรเครดิต

*********มีแนวข้อสอบเก่าๆ อยู่ด้านใน   ให้สมัครสมาชิก แล้ว Login   ************