คณะกรรมการบริหารชมรม

นายเด่นพงศ์ ทุมแสน

ประธานชมรม

กิจกรรม
นายวีระพงษ์ บุหงานคร นายสุชาติเจริญธรรม นางศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์ พิพจน์ตรีชาลี
รองประธานด้านกิจกรรม รองประธานด้านวิชาการ
รองประธานด้านการเงินและสวัสดิการ
รองประธานด้านประชาสัมพันธ์
som
นายสิทธิพร ด้วงวังหิน นายสมเกียรติ โคตรศรี นางปราณี เต็มบุญเกียรติ นายชัชวาล ลุนจันทา
กรรมการด้านกิจกรรม กรรมการด้านกิจกรรม กรรมการด้านการเงินและสวัสดิการ กรรมการด้านประชาสัมพันธ์
ฟ ฟ
นายศักดิ์ธีระ โคตรเวียง นายสมควร พลเยี่ยม
นายเกริกฤทธิ์  ต่อฤทธิ์
นายณัฐพล  ดวงมาลา
กรรมการด้านกิจกรรม กรรมการด้านวิชาการ กรรมการด้านวิชาการ กรรมการด้านประชาสัมพันธ์
 
  นางนิศารัช ชาลีเครือ นางอรัญญา วรรณพฤกษ นายไกรสร อัฐทอง
  กรรมการด้านกิจกรรม กรรมการด้านกิจกรรม กรรมการด้านวิชากา
 
น.ส.สุวัฒนา ใบเจริญ นางนาตยากรณ์ รัศมีโรจน์ นายวิษณุ ชนไฮ  
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการบริหารชมรม ปี 2556-2557

คณะกรรมการบริหารชมรม ปี 2554-2555