ธนาคารออมสินภาค 11

ชื่อ - นามสกุล
นายสุริยะ กาฬบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 11
โทรศัพท์
043-243487
โทรสาร
043-241261 , 043-236629 , 043-243853
E - mail
rm11a@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน เขตมหาสารคาม
ชื่อ - นามสกุล นายเกียรติศักดิ์ โชควรกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต เขตมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-723183 043-721268
E - mail
loan8255@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
น.ส.พรธิดา วิมุตติลาภ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขามหาสารคาม
โทรศัพท์
043-711002 043-723675
e - mail
bm5101@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นางละม่อม มาตย์คำมี
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาโกสุมพิสัย
โทรศัพท์ 043-761453 043-761830
e - mail bm5102@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นางปราณี สถาพรมงคลเลิศ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาบรบือ
โทรศัพท์ 043-771489 043-771687
e - mail bm5103@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นายพัฒนาเดช พนิชนาพันธุ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาวาปีปทุม
โทรศัพท์ 043-799056 043-799385
e - mail bm5104@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นางสุวรรณี จันทาโภ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
โทรศัพท์ 043-791424 043-791424
e - mail bm5105@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นางรุจิกาญจน์ คูสกุล
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาเชียงยืน
โทรศัพท์ 043-781328 043-781091
e - mail bm5106@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นายวรุณ บัวขาว
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาท่าขอนยาง
โทรศัพท์ 043-995648 043-995649
e - mail bm5107@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นายสุวิทย์ รันนันท์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขานาเชือก
โทรศัพท์ 043-779458 043-779459
e - mail bm5108@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน เขตชัยภูมิ

ชื่อ - นามสกุล นายเสรี ควรรณสุ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต เขตชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-816444 044-816444
e - mail loan8254@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายวิชัย จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-811719 044-811719
e - mail bm4701@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางวิมล ชยันตรดิลก
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาภูเขียว
โทรศัพท์
044-861553 044-861555
e - mail
bm4702@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นาง ศุภลักษณ์ คูวัฒนานุกูล
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาจัตุรัส
โทรศัพท์
044-851433 044-851433
e - mail
bm4703@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล น.ส.อังคณา วรางคณาวดี
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาแก้งคร้อ
โทรศัพท์ 044-882763 044-882763
e - mail bm4704@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางรัชฎาพร ชูประยูร
ตำแหน่ง
 ผู้จัดการสาขา สาขาเกษตรสมบูรณ์
โทรศัพท์
044-869104 044-869104
e - mail
bm4705@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางนิศารัช ชาลีเครือ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาหนองบัวแดง
โทรศัพท์
044-872121 044-872121
e - mail
bm4706@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายพีระยะ จุลคำภา
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาห้าแยกโนนไฮ
โทรศัพท์ 044-816667 044-816668
e - mail bm4707@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุวัฒนา ใบเจริญ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาคอนสวรรค์
โทรศัพท์
044-867660 044-867659
e - mail
bm4708@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางอรอนงค์ เพชรนอ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาหนองบัวระเหว
โทรศัพท์
044-897034 044-897034
e - mail
bm4709@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายเกริกฤทธิ์ ต่อฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาเทพสถิต
โทรศัพท์ 044-855079 044-855080
e - mail bm4710@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายไกรสร อัฐทอง
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาบำเหน็จณรงค์
โทรศัพท์
044-859363 044-859362
e - mail
bm4710@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด

 

ชื่อ - นามสกุล นางผอบทอง เหมือนสิงห์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต เขตร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-518474 043-514098
e - mail loan8256@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางปริศนา ทรงคาศรี
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
043-511401 043-511401
e - mail
bm5201@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายวิษณุ วรรณภักดี
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 043-581401 043-581401
e - mail bm5202@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายสิทธิพร ด้วงวังหิน
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาโพนทอง
โทรศัพท์
043-571401 043-571401
e - mail
bm5203@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางนพมาศ ถนัดค้า
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาเกษตรวิสัย
โทรศัพท์ 043-589022 043-589376
e - mail bm5204@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางราตรี โพธิวาระ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาเสลภูมิ
โทรศัพท์
043-551401 043-551401
e - mail
bm5205@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายปรีชา มณีวงศ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาจตุรพักตรพิมาน
โทรศัพท์ 043-561147 043-561147
e - mail bm5206@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
น.ส.นิตประภา ปทุมชาติพัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาพนมไพร
โทรศัพท์
043-591401 043-591091
e - mail
bm5207@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางจินตนา สังฆรักษ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาอาจสามารถ
โทรศัพท์ 043-599075 043-599075
e - mail bm5208@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางสีชมภู จักรวาลอาชาชาติ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาเทวาภิบาล
โทรศัพท์
043-516752 043-516753
e - mail
bm5209@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพนิดา เอื้อบัณฑิต
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาปทุมรัตต์
โทรศัพท์ 043-587617 043-587618
e - mail bm5210@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางแจ่มศรี ไชยลาภ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาโพธิ์ชัย
โทรศัพท์
043-567095 043-567097
e - mail
bm5211@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางเยาวลักษณ์ จันทรวิภาค
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาหนองพอก
โทรศัพท์ 043-579261 043-579261
e - mail bm5212@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายสมควร พลเยี่ยม
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาสี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โทรศัพท์
043-514159 043-514163
e - mail
bm5213@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น1
 
ชื่อ - นามสกุล นางกุสุมา ตันติบัญชาชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต เขตขอนแก่น 1
โทรศัพท์ 043-237958 043-237957
e - mail loan8252@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายเพทาย ศูนย์จันทร์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาขอนแก่น
โทรศัพท์
043-221122  043-225278 043-225190
e - mail
bm5001@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายอวยชัย ชมนิรัตน์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาบ้านไผ่
โทรศัพท์ 043-273360 043-272683
e - mail bm5002@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาน้ำพอง
โทรศัพท์
043-431385 043-431385
e - mail
bm5005@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล น.ส.นัยนา ไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขามะลิวัลย์
โทรศัพท์ 043-237892 043-237892
e - mail bm5008@gsb.or.th สาขามะลิวัลย์
ชื่อ - นามสกุล
นายชัยรัตน์ สุรศักดิ์นิธิกุล
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขากระนวน
โทรศัพท์
043-251252 043-251252
e - mail
bm5009@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางดรุณีย์ ธนพุทธิวิโรจน์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาศรีจันทร์
โทรศัพท์ 043-220787 043-223044
e - mail bm5010@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ระพิพรรณ บุตรคำ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาศูนย์ราชการ
โทรศัพท์
043-244945 043-244945
e - mail
bm5011@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางวันเพ็ญ ทัพซ้าย
ตำแหน่ง  ผู้จัดการสาขา สาขาอุบลรัตน์
โทรศัพท์ 043-446010 043-446010
e - mail bm5013@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางลักขณา ยิ่งธงชัย
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
โทรศัพท์
043-288435 043-288436
e - mail
bm5014@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายศักดิ์ธีระ โคตรเวียง
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-204217 043-204218
e - mail bm5016@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล นางอารีย์วรรณ บุตรรัตนะ
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาประตูน้ำ
โทรศัพท์ 043-472273 043-472274
e - mail bm5017@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล
ตำแหน่ง  ผู้จัดการสาขา สาขาเขาสวนกวาง
โทรศัพท์ 043-449700 043-449699
e - mail bm5019@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น2
 
ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิชัย คูสกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต เขตขอนแก่น 2
โทรศัพท์ 043-289604
e - mail loan8253@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายพิพจน์ ตรีชาลี
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาพล
โทรศัพท์
043-414528 043-414528
e - mail
bm5003@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายวิทยา สดศิริ
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาชุมแพ
โทรศัพท์ 043-311331 043-311331
e - mail bm5004@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
น.ส.เบญจวรรณ์ วรศิลป์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขามัญจาคีรี
โทรศัพท์
043-289200 043-289200
e - mail
bm5006@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางอุดมลักษณ์ ศรีสุระพล
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาภูเวียง
โทรศัพท์ 043-291219 043-292102
e - mail bm5007@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายฉัตรตรา สุขจันดา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาภูผาม่าน
โทรศัพท์
043-396236 043-396238
e - mail
bm5012@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางณัชวดี ไตลังคะ
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาหนองสองห้อง
โทรศัพท์ 043-491757 043-491767
e - mail bm5015@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางอรัญญา วรรณพฤกษ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาสีชมพู
โทรศัพท์
043-399005 043-399023
e - mail
bm5018@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์
 
ชื่อ - นามสกุล นายจุมพล คุณประทุม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต เขตกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043-811119 043-815800
e - mail loan8257@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางอนงค์ แก้วหาวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขากาฬสินธุ์
โทรศัพท์
043-811707 043-811707
e - mail
bm5701@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล น.ส.พลิวรรณ ตรีสุทธิวงษา
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาสมเด็จ
โทรศัพท์ 043-861488 043-861488
e - mail bm5703@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายสงวน แก้วศรีบุตร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขากมลาไสย
โทรศัพท์
043-899134 043-899134
e - mail
bm5704@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล น.ส.อัญชลี อนุพันธ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาถีนานนท์
โทรศัพท์ 043-813292 043-813292
e - mail bm5705@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายเด่นพงศ์ ทุมแสน
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขายางตลาด
โทรศัพท์
043-891581 043-891581
e - mail
bm5706@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางปราณี เติมบุญเกียรติ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
043-816941 043-816942
e - mail
bm5707@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายบุญชิต วังภูสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาคำม่วง
โทรศัพท์
043-879553 043-879554
e - mail
bm5708@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายสุชาติ เจริญธรรม
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาท่าคันโท
โทรศัพท์
043-877091 043-877099
e - mail
bm5709@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายสมเกียรติ โคตรศรี
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาหนองกุงศรี
โทรศัพท์
043-881187 043-881186
e - mail
bm5711@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางจิตรา คชโคตร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาสหัสขันธ์
โทรศัพท์
043-871633 043-871632
e - mail
bm5712@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน เขตมุกดาหาร
 
ชื่อ - นามสกุล นายเสริมเกียรติ ปัตตานี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขต เขตมุกดาหาร
โทรศัพท์ 042-612566 042-612576
e - mail loan8303@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายภูวดล อยู่จันทร์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขากุฉินารายณ์
โทรศัพท์
043-851278 043-851278
e - mail
bm5702@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางจารุวรรณ วันเทาแก้ว
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาเขาวง
โทรศัพท์ 043-859711 043-859811
e - mail bm5710@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นายวีระพงษ์ บุหงานคร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขามุกดาหาร
โทรศัพท์
042-611069 042-611069
e - mail
bm7301@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายอนันต์ ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาดอนตาล
โทรศัพท์ 042-689125 042-689315
e - mail bm7302@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนภัทร กิจเจริญสิน
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขาคำชะอี
โทรศัพท์
042-691493 042-691497
e - mail
bm7303@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาตลาดพรเพชร
โทรศัพท์ 042-611251 042-611241
e - mail bm7304@gsb.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นางสำรวย แก้วตา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา สาขานิคมคำสร้อย
โทรศัพท์
042-681193 042-681194
e - mail
bm7305@gsb.or.th
 
ชื่อ - นามสกุล นางเตือนจิต ภูพันนา
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาบิ๊กซีมุกดาหาร
โทรศัพท์ 042-661963 042-661962
e - mail bm7306@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน ภาค 11
 
ชื่อ - นามสกุล นายราเชนท์ สีหราช
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา
โทรศัพท์ 043-237958 043-237957
e - mail  
ชื่อ - นามสกุล
นายสุทธิชัย  โนนทนวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการสาขา
โทรศัพท์
043-243487 043-236629
e - mail